Przejdź do treści

Saletra amonowa (prilled)

Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Może być stosowana na wszystkie gleby (najlepiej sprawdza się na glebach o obojętnym lub lekko zasadowym odczynie), pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie. Występuje w postaci drobnych granulek o białej lub lekko kremowej barwie. Węgierska saletra amonowa produkowana jest z dodatkiem azotanu magnezu i wapnia, co istotnie wpływa na jej skuteczność nawozową, gdyż dodatkowo wzbogaca glebę w magnez i wapń. Nawóz ten jest zalecany do stosowania na glebach o uregulowanym odczynie pH. Nadaje się zarówno do nawożenia przedsiewnego jak i pogłównego.
Składniki pokarmowe:
  • Azot całkowity (N) 34%
  • Azot amonowy (NH4) 16,8%
  • Azot azotanowy (NO3) 17,2%
Opakowania:
  • Worek polietylenowy/paleta 25kg
  • Worek typu Big Bag 700kg
Zapytaj o szczegóły right arrow

specification Charakterystyka:

Forma azotanowa jak i forma amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im wyższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej. Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.

Nawożenie azotem w dawkach dzielonych, zgodnie z tempem wzrostu roślin, umożliwia ograniczanie strat azotu, efektywniejsze jego wykorzystanie przez rośliny, co przełoży się na poprawę jakości i wzrost plonu.

storage Przechowywanie:

Saletrę amonową należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach. W jednym pomieszczeniu magazynowym nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry amonowej.
Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, zaś o masie powyżej 500 kg – w jednej warstwie zachowując minimalne odległości:
• od ściany budynku – 0,2 m
• od źródła ciepła – 1,5 m.
Nawozu nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

 

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
• podgrzania powyżej 170°C (rozkład do toksycznych gazów,
powyżej temperatury 450°C rozkładowi towarzyszy silny wybuch),
• zanieczyszczenia przez niekompatybilne materiały,
• zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne,
• bliskości źródeł ciepła lub ognia.
W magazynie saletry amonowej niedopuszczalne jest palenie tytoniu, prowadzenie prac spawalniczych, posługiwanie się otwartym płomieniem oraz przechowywanie materiałów, które mogą reagować z azotanem amonu lub są palne, tj.: tlenki metali, sproszkowane metale, alkalia, kwasy, węgiel, siarka, drewno, słoma, materiały palne, oleje, smary.

Transport:
Saletrę amonową należy przewozić zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR.

Klasa: 5.1
Grupa opakowaniowa: III
Symbole niebezpieczeństwa: O, Xi

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
• H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
• H319 Działa drażniąco na oczy.
• Zwroty wskazujące środki ostrożności:
• P210 Przechowywać z daleka od źródeł ciepła /iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
• P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
• P370+P378 W przypadku: użyć wodę do gaszenia.
• P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
• P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
• P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zwroty R:
• R9 Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym
• R 21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu
• R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, system oddechowy i skórę
Zwroty S:
• S2 Chronić przed dziećmi
• S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła
• S17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi
• S26 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• S36 Nosić odpowiednia odzież ochronną
• S41 Nie wdychać dymów powstających wskutek pożarów lub wybuchów

Polecane produkty

Nawozy azotowe
GENEZIS MIKRAMID
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GENEZIS KARBAMID (MOCZNIK)
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
NITROSOL – płynny nawóz azotowy, wodny roztwór mocznika i saletry amonowej.
Zobacz produkt right arrow
Nawozy azotowe
GREEN MAX – nawóz azotowy odkwaszający
Zobacz produkt right arrow